tydzien bibliotek 2015 banergk is 177gk is 177

Godziny otwarcia: ----- poniedziałek - czwartek 10.00 - 18.00, ---- piątek 8.00 - 16.00, ----sobota 9.00 - 13.00

Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna w Złocieńcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki publicznej w Złocieńcu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-04-25.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

  • brak ułatwień dostępu,
  • brak opisów alternatywnych do zamieszczonych grafik,
  • brak opisów alternatywnych do zamieszczonych zdjęć,
  • występują błędy kontrastu,
  • błędna struktura nagłówkowa w poszczególnych zakładkach na stronie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklarację poddano przeglądowi dnia 2024-03-26. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • widoczny fokus;
  • wyróżnione odnośniki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymańska, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także telefonicznie: 795-939-808. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3, 78-520 Złocieniec.

Miejsca parkingowe: przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, bez wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia: wejście do budynku, w którym znajduje się biblioteka nie posiada barier architektonicznych. Wejście jest z poziomu „0”.

Dostępność komunikacyjna budynku: pomieszczenia biblioteczne znajdują się na I piętrze. W budynku nie ma windy. Schody prowadzące do biblioteki posiadają poręcz po jednej stronie. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podmiot nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Dostosowania: biblioteka udostępnia księgozbiór online, świadczy usługę „Książka na telefon” oraz dysponuje serią czytelniczą „Duże litery”.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabosłyszących

Komunikacja osób niesłyszących lub słabosłyszących: podmiot nie posiada pętli indukcyjnych. W podmiocie nie można skorzystać z usługi tłumacza języka migowego. Zgłoszenie o potrzebie zapewnienia usługi tłumacza języka migowego dokonuje się poprzez złożenie „Wniosku o zapewnienie dostępności” i wysłanie go na adres siedziby podmiotu lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)

Wniosek o zapewnienie dostępności (word)

Informacja o braku dostępności (word)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf)