tydzien bibliotek 2015 banergk is 177gk is 177

Godziny otwarcia: ----- poniedziałek - czwartek 10.00 - 18.00, ---- piątek 8.00 - 16.00, ----sobota 9.00 - 13.00

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
Biblioteki Publicznej w Złocieńcu
z siedzibą przy ul. Obrońców Westerplatte3

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług, zwany dalej regulaminem, określa warunki i zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej w Złocieńcu przy Obrońców Westerplatte 3 .
2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników, korzystających ze zbiorów i usług Biblioteki.

§ 2

Ilekroć w regulaminie użyte jest określenie:
„biblioteka” - należy przez to rozumieć Bibliotekę Publiczną z siedzibą w Złocieńcu przy ul. Obrońców Westerplatte 3.
„dyrektor” - należy przez to rozumieć Dyrektora Złocienieckiego Ośrodka Kultury z siedzibą w Złocieńcu przy ul. Połczyńskiej 6
„kierownik” – należy przez to rozumieć Kierownika Biblioteki Publicznej z siedzibą w Złocieńcu przy ul. Obrońców Westerplatte 3.
„materiały biblioteczne” - należy przez to rozumieć książki, czasopisma, gry planszowe, DŻS, audiobooki, materiały edukacyjne na płytach CD ( kursy nauki języków obcych, encyklopedie, treningi: czytania, ortografii, matematyki).
„pracownik" - należy przez to rozumieć wszystkich pracowników Biblioteki;
„bibliotekarz” - należy przez to rozumieć pracownika merytorycznego zajmującego się udostępnianiem zbiorów i usług;
„czytelnik” - należy przez to rozumieć użytkownika tj. bezpośredniego odbiorcę, zarejestrowanego w systemie bibliotecznym MAK + użytkowanym przez Bibliotekę Publiczną w Złocieńcu;
„system” - system biblioteczny użytkowany przez Bibliotekę Publiczną w Złocieńcu;
„karta zobowiązań” - karta zapisu czytelnika do biblioteki;
„upoważnienie” - pisemna zgoda udzielona innej, wskazanej przez czytelnika osobie na czas określony lub do odwołania, na korzystanie z konta bibliotecznego czytelnika;
„konto biblioteczne” - indywidualne konto czytelnika, na którym rejestrowane są w systemie wypożyczenia, udostępnienia materiałów bibliotecznych oraz inne usługi biblioteczne;
„karta czytelnika” - wydawana po podpisaniu karty zobowiązań karta plastikowa opatrzona indywidualnym nr konta czytelnika i kodem kreskowym;
“książka na telefon” - usługa wypożyczenia materiałów bibliotecznych z dostawą do domu czytelnika.

§ 3

Biblioteka działa na podstawie:
• Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2012 poz. 642),
• Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012 r. poz. 406),
• Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 poz. 2135),
• Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016 poz. 666 i 1333),
• Statutu Złocienieckiego Ośrodka Kultury nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Złocieńcu nr XXI/178/2012 z 31 maja 2012r., Uchwały Nr XXXI/271/2013 Rady Miejskiej w Złocieńcu z 28 marca 2013r., Uchwały Nr XXIII/195/2016 Rady Miejskiej w Złocieńcu z 28 kwietnia 2016r., Uchwały Nr XLII/341/2017 Rady Miejskiej w Złocieńcu z 30 listopada 2017r.

§4

Prawo do korzystania z materiałów i usług bibliotecznych biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w prawie Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności w Ustawie o bibliotekach oraz w niniejszym Regulaminie.

§5

1. Osoby zamierzające korzystać z materiałów bibliotecznych i usług biblioteki zobowiązane są do:
• okazania dowodu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem oraz podania danych kontaktowych niezbędnych do dokonania zapisu w bazie czytelników biblioteki prowadzonej w systemie;
• zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zobowiązania się do jego przestrzegania, składając na karcie zobowiązań - podpis w imieniu własnym lub jako prawny opiekun czytelnika niepełnoletniego.

§6

Osoba pełnoletnia zamierzająca korzystać ze zbiorów powinna:
1. Po wejściu do biblioteki po raz pierwszy okazać dowód osobisty.
2. Podać numer PESEL.
3. Zapoznać się z regulaminem korzystania ze zbiorów i usług biblioteki.
4. Złożyć wypełnioną i podpisaną kartę zobowiązań. Wzór stanowi Załącznik Nr 1 niniejszego Regulaminu. Złożenie podpisu na karcie zobowiązań jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów statystycznych w Bibliotece.
5. Odebrać kodowaną kartę czytelnika.

§7

Osoba niepełnoletnia może korzystać ze zbiorów:
1. Po uprzednim dokonaniu zapisu przez rodziców lub opiekunów prawnych legitymujących się dowodem tożsamości.
2. Rodzice lub opiekunowie prawni składają na karcie zobowiązanie do wzięcia odpowiedzialności za wypożyczone przez niepełnoletniego materiały.
3. Dane osobowe Czytelników, gromadzone przez Bibliotekę podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Przetwarzane są wyłącznie do celów statutowych oraz dla celów statystycznych i ewentualnych roszczeń prawnych i finansowych powstałych w wyniku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.
4. Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz poprawiania ich, a także usunięcia.
5. Usunięcie, na żądanie czytelnika, jego danych z systemu jest równoznaczne z pozbawieniem go możliwości korzystania z zasobów biblioteki.
6. Usunięcie danych i karty zobowiązań nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy czytelnik nie posiada żadnych nieuregulowanych zobowiązań w stosunku do biblioteki.
7. Administratorem zebranych danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Złocieńcu z siedzibą przy ul. Obrońców Westerplatte 3.

§8

1. Czytelnik podpisując kartę zobowiązań:
- oświadcza, że został uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 oraz 286 Kodeksu Karnego i że podane przez niego dane są prawdziwe
- zobowiązuje się do powiadamiania biblioteki o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania w terminie 30 dni od dokonania tej zmiany, pod rygorem wystąpienia skutków doręczenia korespondencji określonych w art. 139 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego.
2. W przypadku osób niepełnoletnich obowiązek poinformowania biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania spoczywa na opiekunie prawnym, który podpisał kartę zobowiązań.
3. Konsekwencje wynikające z braku powyższej informacji ponoszone są przez osobę, która nie dopełniła powyższego obowiązku.

Kodeks Postępowania Cywilnego
Art. 139. Niemożność doręczenia pisma
§ l. W razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe należy złożyć w placówce pocztowej tego operatora, a doręczane w inny sposób - w urzędzie właściwej gminy, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć.

Kodeks Karny
Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.
§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§9

Czytelnik może dokonać wypożyczenia:
• osobiście,
• bądź przez osobę pisemnie przez siebie upoważnioną. Wzór upoważnienia stanowi Załącznik Nr 2 niniejszego Regulaminu.

II. Karta czytelnika

§10

1. Czytelnik po zapisaniu się do biblioteki otrzymuje kartę czytelnika.
2. Na awersie karty czytelnika znajduje się logotyp biblioteki, dane teleadresowe i mailowe biblioteki oraz nazwa „Karta Czytelnika”, na rewersie znajduje się: kod kreskowy, numer karty czytelnika, miejsce na podpis właściciela karty oraz informacja: „Karta jest dokumentem identyfikującym czytelnika. Karty może używać tylko osoba na niej podpisana. Znalazcę prosimy o przesłanie jej na adres biblioteki. Zgubienie lub zniszczenie karty należy zgłaszać w bibliotece”.
3. Wydanie pierwszej karty czytelnika jest bezpłatne. Za duplikat karty pobierana jest opłata, której wysokość określa Zestawienie Opłat Biblioteki.
4. Karta czytelnika jest ważna od momentu wprowadzenia jej numeru do systemu.

§11

Czytelnik jest zobowiązany przed wypożyczeniem lub zwrotem materiałów bibliotecznych, czy też skorzystaniem z innych usług bibliotecznych do okazania na żądanie bibliotekarza karty czytelnika lub w przypadku jej braku dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

§12

Czytelnik odpowiada za skutki każdorazowego użycia (także przez inną osobę) wydanej mu podczas zapisu do biblioteki karty czytelnika. Dlatego w przypadku jej kradzieży lub zagubienia, należy natychmiast poinformować o tym fakcie bibliotekę.

III. Usługi biblioteczne

§13

1. Biblioteka świadczy usługi w zakresie:
- wypożyczania:
• zbiorów własnych lub udostępniania ich na miejscu w czytelni: księgozbiór, zbiory specjalne oraz czasopisma - przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika i sposobu zapisu treści (książki, czasopisma, multimedia, książka mówiona na płycie CD, audiobooki lub innym nośniku etc.),
• zbiorów innych bibliotek na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych,
• zbiorów własnych na zasadzie usługi:
- “Książka na telefon”. Szczegółowe zasady korzystania z usługi książka na telefon określone zostają w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu
- usług ksero, skan, wydruk
- wydanie bezpłatnego kodu do Legimi (aplikacja dzięki której Użytkownik może czytać, słuchać lub w inny sposób zapoznać się z Publikacjami elektronicznymi i korzystać z innych funkcji Serwisu). Szczegółowe zasady korzystania z usługi Legimi określone zostają w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu

- korzystania z Internetu,
- umożliwiania dostępu do sprzętu komputerowego.
2. Biblioteka może także świadczyć inne usługi m.in. bibliograficzne.
3. Z usług biblioteki nie mogą korzystać czytelnicy, w których domu panuje choroba zakaźna.

IV. Zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki

§14

1. Łączna liczba wypożyczonych materiałów bibliotecznych nie może przekroczyć 8 pozycji zarejestrowanych jednocześnie na koncie czytelnika:
• do 4 woluminów książek;
• do 4 pozycji na innych nośnikach.
2. W szczególnych przypadkach (cele edukacyjne, sytuacje losowe itp.) możliwe jest zwiększenie limitu do 10 wypożyczonych woluminów książek,
oraz wydłużenie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz.
3. Wypożyczonych multimediów nie wolno kopiować, udostępniać innym osobom oraz odtwarzać w miejscach publicznych.

§15

1. W sytuacji częstego przetrzymywania materiałów bibliotecznych czyli niedotrzymywania ustalonego w regulaminie terminu zwrotu, zwracania materiałów bibliotecznych zniszczonych, zdekompletowanych lub ich niezwracania, bibliotekarz może:
• zmniejszyć ilość wypożyczanych materiałów bibliotecznych;
• odmówić rezerwacji szczególnie poszukiwanej publikacji, na którą oczekuje wiele osób lub ją anulować;
• odmówić realizacji wypożyczeń międzybibliotecznych.
2. Na ustny wniosek czytelnika, jeśli nie jest to notoryczna praktyka, bibliotekarz może odstąpić od pobrania opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych lub zmniejszyć jej wysokość.
3. Od powyższych decyzji czytelnikowi przysługuje odwołanie w terminie 7 dni, w formie pisemnej, do kierownika biblioteki.

§16

Materiały biblioteczne można wypożyczać na okres:
• książki, czasopisma, audiobooki, inne materiały na nośnikach elektronicznych - 60 dni kalendarzowych;
• prasa codzienna - 7 dni, z wyjątkiem bieżącego numeru, który jest w dniu wydania udostępniany na miejscu, a na zewnątrz dnia następnego;
• pozycje szczególnie poszukiwane lub zarezerwowane przez kilka osób - 14 lub 30 dni kalendarzowych (w zależności od objętości materiału bibliotecznego). W przypadku niemożności osobistego zwrotu wypożyczonych materiałów, czytelnik może dokonać ich zwrotu za pośrednictwem osób trzecich i instytucji (wysyłka), jednak do momentu zarejestrowania ich zwrotu w systemie pełna odpowiedzialność za wypożyczone materiały ciąży na czytelniku, zgodnie z zapisami zawartymi w paragrafach: 26, 27, 28 niniejszego Regulaminu.

§17

Bibliotekarz może w uzasadnionych przypadkach (nowości wydawnicze, bestsellery, kolejka oczekujących użytkowników itp.) skrócić terminy zwrotu wypożyczonych pozycji podane w § 16, zarówno w momencie ich wypożyczania, jak i w terminie późniejszym, informując o tym czytelnika w sposób zgodny z zapisami zawartymi w § 22.

§18

Poza bibliotekę nie wypożycza się:
1. Książek wydanych przed 1945 r.
2. Słowników i encyklopedii, składających się z więcej niż 10 tomów.
3. Książek zniszczonych i wymagających konserwacji.

§19

Biblioteka nie wypożycza na zewnątrz materiałów bibliotecznych, jeśli tak stanowią przepisy prawa.

§20

Czytelnik zobowiązany jest do zgłoszenia dyżurującemu bibliotekarzowi wnoszenia na teren biblioteki przyniesionych ze sobą książek i innych materiałów własnych.

§21

Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za wypożyczone materiały biblioteczne.

§22

1. Biblioteka może wydłużyć termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, jeżeli czytelnik zwróci się z taką prośbą (osobiście, telefonicznie, SMS, mailowo, pisemnie) w terminie zgodnym z zapisami zawartymi w § 16., pod warunkiem, że danej pozycji nie zamówił inny czytelnik.
2. Termin zwrotu materiałów bibliotecznych może być prolongowany, nie dłużej jednak, niż do momentu, gdy pojawi się zapotrzebowanie na dany materiał ze strony innego czytelnika. Czytelnik poinformowany o tym fakcie jedną z wymienionych form: tel., sms, mail, osobiście, pisemnie - zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu wypożyczonego materiału.

§23

1. Czytelnik może rezerwować materiały biblioteczne znajdujące się w bibliotece i aktualnie wypożyczone przez innych czytelników osobiście, telefonicznie lub mailowo.
2. Rezerwacji można dokonywać również poprzez katalog online biblioteki udostępniony na jej stronie internetowej http://biblioteka.zok.zlocieniec.pl/
3. Z usługi zdalnego rezerwowania materiałów bibliotecznych mogą korzystać czytelnicy posiadający kartę czytelnika, po uprzednim zarejestrowaniu swojego konta w systemie.
4. Zdalne zarezerwowanie materiału bibliotecznego wymaga potwierdzenia w systemie bibliotecznym przez bibliotekarza, dopiero wtedy wysyłana jest informacja o możliwości odbioru zarezerwowanego materiału bibliotecznego. 5. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego materiału bibliotecznego, który nie został odebrany, czytelnik ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym biblioteki.
6. Osobiście, telefonicznie lub mailowo można zamawiać materiały biblioteczne niedostępne w bibliotece (nie zakupione i nie wydane jeszcze tytuły oraz tytuły dostępne w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych). W przypadku tych materiałów - informacja o dostępności będzie przekazywana czytelnikowi, dopiero po jej sprawdzeniu i/lub potwierdzeniu.
7. Zarezerwowane materiały biblioteczne należy odebrać w ciągu 5 dni kalendarzowych od momentu otrzymania informacji o ich dostępności, a w przypadku niemożności skontaktowania się biblioteki z rezerwującym czytelnikiem, 5 dni od momentu ich dostępności w bibliotece. Po tym czasie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana, a materiały biblioteczne staną się dostępne dla kolejnych czytelników lub uzyskają w systemie status „do wypożyczenia”. Biblioteka nie przyjmuje reklamacji wynikających z przekroczenia terminu odbioru zamówionego materiału bibliotecznego.
8. Dla każdej zamawianej pozycji system tworzy kolejkę oczekujących. Przy zwrocie zamówionego egzemplarza tej pozycji jest on rezerwowany dla pierwszego czytelnika z kolejki, o czym jest on niezwłocznie informowany (automatyczne powiadomienia systemu).

§24

Bibliotekarz ma prawo odwołania rezerwacji i zamówienia materiałów bibliotecznych z przyczyn niezależnych od biblioteki.

V. Wypożyczenia międzybiblioteczne

1. Biblioteka umożliwia czytelnikom korzystanie ze zbiorów innych
bibliotek w ramach wypożyczania międzybibliotecznego.
2. Czytelnik składa zamówienie osobiście wypełniając rewers stanowiący Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu, z podaniem podstawowych danych bibliograficznych.
3. Maksymalnie można jednorazowo zamówić do 4 egzemplarzy materiałów bibliotecznych. O możliwej do zrealizowania ilości decyduje bibliotekarz, w zależności od liczby czytelników oczekujących na tę usługę.
4. Książki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych zamawiane są na koszt czytelnika, który zawarty jest w Zestawieniu Opłat Biblioteki.
5. Z wypożyczonych materiałów można korzystać w czasie określonym przez bibliotekę wypożyczającą. Okres wypożyczenia wynosi średnio 30 i może być przedłużony przez bibliotekę. Biblioteka wypożyczająca może określić inny termin zwrotu. Chęć prolongaty winna być zgłoszona najpóźniej 5 dni przed upływem terminu zwrotu.
6. Czytelnik, który uszkodzi lub zniszczy materiał biblioteczny uzyskany drogą wypożyczenia międzybibliotecznego, ponosi konsekwencje ustalone przez bibliotekę wypożyczającą, podobnie w przypadku nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych.
7. W przypadku materiałów bibliotecznych udostępnianych na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych, o formie zabezpieczenia wypożyczanego materiału bibliotecznego decyduje biblioteka będąca jego właścicielem (może to być np. kaucja, udostępnienie tylko na miejscu itp.).
8. Zarezerwowane materiały biblioteczne wypożyczane i udostępniane na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych, należy odebrać w ciągu 3 dni kalendarzowych od momentu otrzymania informacji o ich dostępności, a w przypadku niemożności skontaktowania się biblioteki z rezerwującym czytelnikiem, 3 dni od momentu ich dostępności w bibliotece. Po tym czasie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana, a materiały biblioteczne zostaną zwrócone do biblioteki, z której zostały wypożyczone.
9. Osoba, która nie odbierze zarezerwowanych przez siebie materiałów bibliotecznych wypożyczonych międzybibliotecznie, może zostać pozbawiona możliwości korzystania z tej usługi, podobnie jak osoba, która nie zwraca w terminie materiałów bibliotecznych należących do biblioteki.
10. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz.
11. W przypadku, gdy czytelnik nadal nie zwróci wypożyczonych międzybibliotecznie materiałów bibliotecznych, biblioteka wysyła listem poleconym pisemne wezwanie do ich zwrotu i uregulowanie należności za ich przetrzymanie po regulaminowym terminie zwrotu (zgodnie z ustaleniami dokonanymi z biblioteką będącą właścicielem materiałów bibliotecznych).
12. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu do zwrotu i uregulowaniu należności za ich przetrzymanie po regulaminowym terminie zwrotu, biblioteka zastrzega sobie prawo egzekwowania zwrotu należności na drodze prawnej, także za pośrednictwem zewnętrznych firm windykacyjnych, jak również w drodze sądowej, w sądzie cywilnym właściwym dla siedziby biblioteki.

§25

1. Zarejestrowanie wypożyczenia w systemie stanowi dowód wypożyczenia materiału bibliotecznego - reklamacje zgłoszone po wyjściu z biblioteki nie będą przyjmowane.
2. Przed zakończeniem zwrotu i/lub wypożyczenia należy sprawdzić u bibliotekarza stan swojego konta i zgłosić ewentualne zastrzeżenia.
3. Dowodem zwrotu wypożyczonych pozycji jest zarejestrowanie tej czynności dokonane w systemie.

§26

1. Czytelnik powinien sprawdzić stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem i natychmiast zgłosić zastrzeżenia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że materiały biblioteczne nie były zniszczone.
2. W przypadku zgubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany do zakupienia tej samej pozycji.
Jeśli nie jest to możliwe (wyczerpany nakład, zbyt duże zniszczenie), po uzgodnieniu z bibliotekarzem może zakupić inną pozycję potrzebną bibliotece lub zapłacić ekwiwalent w wysokości zgodnej z wartością zgubionych/zniszczonych materiałów bibliotecznych. Opłata za zniszczony nośnik w postaci dysku optycznego jest wnoszona zgodnie z wartościami podanymi w Zestawieniu Opłat Biblioteki.
3. W przypadku zgubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych przez czytelnika niepełnoletniego, rodzic lub opiekun prawny, który podpisał kartę zobowiązania jest zobowiązany do zrealizowania zapisów § 27 ust. 2.

§27

1. Z tytułu przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych materiałów lub innego naruszenia regulaminu rodzącego skutki finansowe czytelnik jest zobowiązany do wniesienia na rzecz Biblioteki opłaty w wysokości określonej w Zestawieniu Opłat Biblioteki.
2. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych przez czytelnika niepełnoletniego materiałów bibliotecznych, opłaty w wysokości określonej w Zestawieniu Opłat Biblioteki ponosi rodzic lub opiekun prawny, który podpisał kartę zobowiązania.
3. Opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, naliczane zgodnie z tabelą opłat zawartą w Zestawieniu Opłat Biblioteki, będą pobierane po przekroczeniu 60 dni od chwili wypożyczenia lub przedłużenia terminu wypożyczenia.
4. W okresie do 60 dni od wypożyczenia każdego z materiałów bibliotecznych czytelnik może wydłużyć okres wypożyczenia.
5. W razie przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych pozycji biblioteka wysyła upomnienie mailowe.
6. Następnie w przypadku, gdy czytelnik nadal nie zwróci wypożyczonych materiałów bibliotecznych, biblioteka wysyła listem poleconym pisemne wezwanie do zwrotu materiałów bibliotecznych i uregulowanie należności za ich przetrzymanie po regulaminowym terminie zwrotu.
7. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu do zwrotu i uregulowaniu należności za ich przetrzymanie po regulaminowym terminie zwrotu, biblioteka zastrzega sobie prawo egzekwowania zwrotu należności na drodze prawnej, także za pośrednictwem zewnętrznych firm windykacyjnych, jak również w drodze sądowej, w sądzie cywilnym właściwym dla siedziby biblioteki.
8. Do momentu wniesienia przez czytelnika na rzecz biblioteki opłaty z tytułu naruszenia regulaminu biblioteki, następuje zablokowanie jego prawa do korzystania z zasobów biblioteki. Z dniem dokonania wpłaty, prawo do korzystania z zasobów biblioteki zostaje przywrócone.

§28

1. Czytelnik obowiązany jest zwrócić bibliotece poniesione przez nią koszty wysłanych upomnień.
2. W przypadku czytelnika niepełnoletniego, zwrot kosztów wysłanych przez bibliotekę upomnień ponosi prawny opiekun, który podpisał kartę zobowiązania.

§29

Biblioteka nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez opieki w budynku biblioteki i na terenie przylegającym do niego.

§30

1. W pomieszczeniach biblioteki należy zachować ciszę.
2. Zabrania się wnoszenia do i na teren biblioteki broni oraz innych przedmiotów mogących stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się tamże.
3. W pomieszczeniach biblioteki zabrania się prowadzenia głośnych rozmów i używania wszelkich urządzeń i przyrządów zakłócających spokój.
4. Czytelnicy mają prawo do korzystania z toalety w budynku, pod warunkiem zachowania czystości pomieszczenia.
5. W pomieszczeniach biblioteki nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych wnoszonych z zewnątrz.
6. Zabrania się osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających przebywania w budynku i na terenie biblioteki. W przypadku osób:
• będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
• zachowujących się obraźliwie lub agresywnie,
• uciążliwych dla czytelników bądź pracowników biblioteki,
• których zachowanie lub ubiór zakłóca korzystanie z biblioteki innym czytelnikom, bibliotekarz ma prawo i obowiązek poprosić o opuszczenie budynku i terenu biblioteki, a w przypadku odmowy wezwać służby porządkowe bądź ochronę.

§31

Czytelnikowi nie wolno wynosić z biblioteki materiałów bibliotecznych nie
podlegających wypożyczeniu. Dotyczy to również sprzętu i innych składników majątkowych biblioteki. Rażące naruszenie regulaminu, niszczenie mienia biblioteki, w tym również zwracanie zniszczonych materiałów bibliotecznych, bądź ich niezwracanie, stanowi podstawę do zawieszenia prawa użytkownika do korzystania z usług biblioteki na czas określony, a w szczególnie rażących przypadkach np. kradzieży na czas nieokreślony.

§32

Decyzje w tej sprawie podejmuje każdorazowo kierownik biblioteki lub osoba do tego upoważniona.

§33

Czytelnikowi przysługuje odwołanie w formie pisemnej od tej decyzji do kierownika biblioteki w ciągu 7 dni od jej wydania.

VI. Zasady korzystania z Czytelni Tradycyjnej i Czytelni Internetowej

§34

1. Użytkownicy korzystający z Czytelni Internetowej nie muszą być zarejestrowani w systemie użytkownicy biblioteki.
2. Użytkownik przed skorzystaniem z Internetu ma obowiązek zgłoszenia się do bibliotekarza, okazania na żądanie bibliotekarza karty czytelnika bądź dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz wpisania do rejestru i poświadczenia własnym podpisem godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.
3. Czytelnik przed skorzystaniem z Czytelni Tradycyjnej ma obowiązek zgłoszenia się do bibliotekarza, okazania na żądanie bibliotekarza karty czytelnika bądź dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz zarejestrowania, przed rozpoczęciem pracy, publikacji przez niego wykorzystywanych, a następnie
wyrejestrowania ich po jej zakończeniu.
4. Jeśli czytelnik korzystający z Czytelni Tradycyjnej, przewiduje potrzebę zarezerwowania wykorzystywanych danego dnia materiałów bibliotecznych, może dokonać ich rezerwacji, na czas nie dłuższy niż 5 kolejne dni.
5. Internet w Czytelni Internetowej może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych i poszukiwań bibliograficznych.
6. Korzystanie z udostępnianych przez bibliotekę urządzeń z dostępem do Internetu jest bezpłatne.
§35

1. Zabrania się wykorzystywania Internetu sieciowego udostępnianego na terenie i w budynku biblioteki do popełniania wszelkich czynów niezgodnych z prawem (np.: działań naruszających ustawę o prawie autorskim, korzystania ze stron zawierających pornografię lub sceny drastyczne oraz stron propagujących przemoc).
2. Stwierdzenie dokonania przez czytelnika podczas sesji naruszenia prawa, skutkować będzie całkowitym pozbawieniem prawa do korzystania z Czytelni Internetowej oraz złożeniem doniesienia do organów ścigania.
3. Dostęp w/w miejscach do Internetu nie może również służyć do przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych (np. o charakterze rasistowskim) oraz stron towarzyskich, służących tylko rozrywce (np. komunikatory, randki, gry itp.).

§36

1. W trakcie korzystania z Internetu należy zachować ciszę.
2. Z jednego stanowiska komputerowego może korzystać jedna osoba.
3. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.

§37

1. Sesja wyszukiwawcza w danym dniu może trwać 1 godzinę.
2. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może przyznać czytelnikowi większą ilość czasu (pisanie pracy szkolnej, praca naukowa). O takiej potrzebie należy poinformować bibliotekarza przed rozpoczęciem pracy. Istnieje również możliwość przedłużenia godzinnej sesji, jeśli bibliotekarz stwierdzi, że nie ma innych czytelników oczekujących na dostęp do komputera.
3. Z powodów technicznych lub w sytuacji, gdy pomieszczenia Czytelni Tradycyjnej i Internetowej są przygotowane bądź wykorzystywane do innych aktywności biblioteki, bibliotekarz ma prawo odmówić czytelnikowi korzystania ze stanowisk komputerowych i dostępu do Internetu.
4. Czytelnia Tradycyjna i Internetowa jest zamykana na godzinę przed zamknięciem biblioteki dla czytelników.

§38

1. Czytelnik może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego u bibliotekarza tylko w sytuacji, gdy wszystkie stanowiska są zajęte.
2. Stanowisko komputerowe opuszczone przez użytkownika na dłużej niż 10 minut zostanie udostępnione innemu czytelnikowi, bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.

§39

1. Czytelnik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny materialnie za wykorzystywany sprzęt i zainstalowane na nim oprogramowanie.
2. W przypadku korzystającego ze stanowiska komputerowego czytelnika niepełnoletniego, odpowiedzialność materialną za wykorzystywany sprzęt i zainstalowane na nim oprogramowanie ponosi rodzic lub opiekunprawny, który podpisał kartę zobowiązania.

§40

Zabronione są wszelkie działania mogące spowodować uszkodzenie sprzętu komputerowego, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu oraz świadome wprowadzanie wirusów komputerowych do sytemu, zapisywanie danych na twardym dysku. Dane te będą usuwane bez informowania o tym czytelnika, po zakończeniu sesji.

§41

Czytelnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że pracownicy biblioteki mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez czytelnika przy komputerze oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że czytelnik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w niniejszym Regulaminie.

§42

Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do sprzętu komputerowego na pisemne żądanie rodziców lub opiekunów prawnych.

VII. Usługi kserograficzne, wydruki, skanowanie

§43

Biblioteka wykonuje odbitki kserograficzne tylko ze zbiorów własnych.
O przyjęciu materiału bibliotecznego do kopiowania ostateczną decyzję podejmuje bibliotekarz, który może odmówić ich wykonania ze względu na konieczność terminowego wykonania innych prac związanych z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów biblioteki.

§44

1. Kopie kserograficzne oraz skany są wykonywane przez pracowników biblioteki wyłącznie dla czytelników biblioteki.
2. Kopie kserograficzne oraz skany są wykonywane odpłatnie zgodnie z kwotami podanymi w Zestawieniu Opłat Biblioteki.
3. O terminie wykonania kopii, skanowania decyduje pracownik wykonujący zamówienie, maksymalny czas realizacji nie może przekraczać 2 dni roboczych.

VIII. Postanowienia końcowe

§45

1. W uzasadnionych wypadkach (choroba pracowników, przerwa w dostawie energii elektrycznej, inwentaryzacja, prace wewnętrzne, zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników lub inne ważne przyczyny) kierownik ma prawo zawiesić czasowo udostępnianie zbiorów biblioteki.
2. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na oficjalnej stronie internetowej biblioteki http://biblioteka.zok.zlocieniec.pl/ oraz w widocznym miejscu na terenie biblioteki.
3. O zmianach w regulaminie czytelnicy są informowani poprzez anons na oficjalnej stronie internetowej biblioteki http://biblioteka.zok.zlocieniec.pl/ oraz w widocznym miejscu w budynku biblioteki. Potwierdzeniem zapoznania się i przyjęcia do stosowania nowego regulaminu jest złożenie podpisu.
4. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania zawartych w nim postanowień, co potwierdza swoim podpisem na karcie zobowiązań lub w odniesieniu do osoby niepełnoletniej, podpisem jego prawnego opiekuna.
5. Osoby, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu, mogą zostać pozbawione prawa korzystania z biblioteki przez jej kierownika lub upoważnioną osobę.
6. Rozstrzyganie spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie należy do kompetencji kierownika biblioteki.
7. Regulamin udostępnia się do wglądu poprzez wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie biblioteki, w poszczególnych agendach oraz na stronie internetowej biblioteki http://biblioteka.zok.zlocieniec.pl/
8. Dokonanie zmiany regulaminu jest możliwe poprzez wywieszenie informacji o zmianach, w sposób określony w ust. 3.

§46

Traci moc ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2017 Dyrektora Złocienieckiego Ośrodka Kultury z dnia 18 grudnia 2017r.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2024 r.

Kierownik Dyrektor
Biblioteki Publicznej w Złocieńcu Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Gabriela Lipska Jolanta Smulska
Załącznik Nr 1
do Regulaminu Udostępniania Zbiorów
Biblioteki Publicznej w Złocieńcu

KARTA ZOBOWIĄZAŃ
(dla osoby pełnoletniej)

Imię i nazwisko…………………………………. Data rejestracji w systemie:

Adres zamieszkania: ………………………………………..
………………………………………………………….

Adres zameldowania:
………………………………………………………….

Telefon: …………………………………………….

Data urodzenia: …………………………………

PESEL: ………………………………………………

Data zapisania: ………………………………….

Oświadczam, że zasady korzystania z zasobów biblioteki, zawarte w regulaminie biblioteki, są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Data: …………………………… ……………………………………………………
(podpis wypożyczającego)

Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec czytelnika zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2014.1182 ze zm.): Biblioteka Publiczna w Złocieńcu z siedzibą w: ul. Obrońców Westerplatte 3, 78-520 Złocieniec jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów biblioteki lub ich równowartości. Pani/Pana dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także, o ile wyrazi na to Pani/Pan zgodę, innym bibliotekom oraz Instytutowi Książki w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych innych bibliotek w Polsce. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z zasobów biblioteki.

TAK □ NIE □
Wyrażam chęć korzystania z uproszczonej procedury rejestracji we wszystkich bibliotekach korzystających z systemu bibliotecznego MAK+, która będzie polegała na podaniu numeru PESEL i potwierdzeniu aktualności danych, które zostaną udostępnione z biblioteki, w której właśnie zostałem/am zarejestrowany/a za pośrednictwem systemu MAK+. W tym celu zgadzam się na udostępnienie moich danych osobowych, podanych w komputerowym formularzu rejestracyjnym, innym bibliotekom korzystającym teraz lub w przyszłości z systemu MAK+ oraz Instytutowi Książki z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 31-148, ul. Wróblewskiego6, w celu zarządzania Centralną Bazą Czytelników. Znane są mi moje prawa przysługujące wobec Instytutu Książki na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych(DZ. U. 2014.1182 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania, jak również prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. Przysługuje mi również prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na moją szczególną sytuację. Dane podaję dobrowolnie i będą przetwarzane tylko i wyłącznie w wyżej wymienionym celu.

Data: …………………………… ……………………………………………………
(podpis wypożyczającego)

Data: …………………………… ……………………………………………………
(podpis pracownika przyjmującego zobowiązanie)
KARTA ZOBOWIĄZAŃ
(dla osoby niepełnoletniej)

Imię i nazwisko…………………………………. Data rejestracji w systemie:

Adres zamieszkania: ………………………………………..
………………………………………………………….

Adres zameldowania:
………………………………………………………….

Telefon: …………………………………………….

Data urodzenia: …………………………………

PESEL: ………………………………………………

Data zapisania: ………………………………….

Oświadczam, że zasady korzystania z zasobów biblioteki, zawarte w regulaminie biblioteki, są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Data: …………………………… ……………………………………………………
(podpis opiekuna prawnego)

Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec czytelnika zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2014.1182 ze zm.): Biblioteka Publiczna w Złocieńcu z siedzibą w: ul. Obrońców Westerplatte 3, 78-520 Złocieniec jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów biblioteki lub ich równowartości. Pani/Pana dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także, o ile wyrazi na to Pani/Pan zgodę, innym bibliotekom oraz Instytutowi Książki w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych innych bibliotek w Polsce. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z zasobów biblioteki.

TAK □ NIE □
Wyrażam chęć korzystania z uproszczonej procedury rejestracji we wszystkich bibliotekach korzystających z systemu bibliotecznego MAK+, która będzie polegała na podaniu numeru PESEL i potwierdzeniu aktualności danych, które zostaną udostępnione z biblioteki, w której właśnie zostałem/am zarejestrowany/a za pośrednictwem systemu MAK+. W tym celu zgadzam się na udostępnienie moich danych osobowych, podanych w komputerowym formularzu rejestracyjnym, innym bibliotekom korzystającym teraz lub w przyszłości z systemu MAK+ oraz Instytutowi Książki z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 31-148, ul. Wróblewskiego6, w celu zarządzania Centralną Bazą Czytelników. Znane są mi moje prawa przysługujące wobec Instytutu Książki na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych(DZ. U. 2014.1182 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania, jak również prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. Przysługuje mi również prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na moją szczególną sytuację. Dane podaję dobrowolnie i będą przetwarzane tylko i wyłącznie w wyżej wymienionym celu.

Data: …………………………… ……………………………………………………
(podpis opiekuna prawnego)

Przyjmuję odpowiedzialność za wypełnienie zobowiązań w stosunku do biblioteki.*
Imię i nazwisko………………………………..
Adres ……………………………………………..

Data: …………………………… ……………………………………………………
(podpis pracownika przyjmującego zobowiązanie)

* wypełnić w przypadku osób niepełnoletnie
Załącznik Nr 2
do Regulaminu Udostępniania Zbiorów
Biblioteki Publicznej w Złocieńcu

UPOWAŻNIENIE

Ja, niżej podpisany
…………………………………………………………………………………………………………………
Legitymujący się nr Karty Czytelnika ………………………………………………………….
upoważniam Panią/Pana*
…………………………………………………………………………………………………………………
do wypożyczenia zbiorów biblioteki dla mnie w Bibliotece Publicznej w Złocieńcu:
a) w okresie od ........................ do ..........................
b) bezterminowo‑*

MIEJSCOWOŚĆ, DATA PODPIS

……………………………………………….. ……………………………………

&* Niepotrzebne skreślić
Załącznik Nr 3
do Regulaminu Udostępniania Zbiorów
Biblioteki Publicznej w Złocieńcu

ZASADY KORZYSTANIA Z „KSIĄŻKI NA TELEFON”

§ 1 PRAWO KORZYSTANIA
1. Biblioteka umożliwia korzystanie ze swoich zbiorów poprzez wypożyczanie „Książka na telefon”.
2. Wypożyczenia realizowane są w miarę możliwości technicznych, organizacyjnych i osobowych biblioteki.
3. Z wypożyczeń „Książka na telefon” mogą korzystać osoby, które z powodów niezależnych nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do biblioteki.
4. Realizacja wypożyczeń " Książka na telefon" jest bezpłatna.
5. Książki można zamawiać telefonicznie w godzinach otwarcia biblioteki.
6. Dostarczanie książek wykonywane będzie po wcześniejszym umówieniu się na konkretną godzinę.
7. Istnieje możliwość zapisu do biblioteki osoby niewychodzącej z domu. Należy wypełnić zobowiązanie dostarczone przez bibliotekarza i złożyć zamówienie. Przy kolejnej wizycie bibliotekarz dostarczy kartę biblioteczną wraz z zamówionymi książkami.
8. Przy zapisie czytelnik powinien dopełnić formalności zawartych w Regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki Publicznej w Złocieńcu.
9. Z wypożyczeń „Książka na telefon” nie mogą skorzystać czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.

§ 2 WYPOŻYCZANIE
1. Wypożyczeń dokonuje się wyłącznie za pomocą karty bibliotecznej.
2. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 4 książki i 4 audiobooki.
3. Wypożyczenie „Książka na telefon” nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego.
4. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 60 dni.
5. Prośba o prolongatę powinna być zgłaszana telefonicznie lub e-mailowo najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książek.
6. Książkę lub audiobooka można prolongować na zasadach wskazanych w Regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki Publicznej w Złocieńcu.
7. Nie można prolongować książek i audiobooków zarezerwowanych przez innych czytelników.
8. Czytelnik biblioteki ma prawo do rezerwacji książek i audiobooków (aktualnie wypożyczonych przez innych czytelników) oraz zamawiania książek i audiobooków (aktualnie dostępnych).
9. Do czytelnika jest wysyłana informacja o oczekującej na niego książce i/lub audiobooku na adres e-mail, jeśli został zapisany w systemie. W innym przypadku rezerwujący zobowiązany jest do dowiadywania się, czy książka
jest już dostępna.
10. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach i audiobookach, pomaga w doborze literatury.

Załącznik Nr 4
do Regulaminu udostępniania zbiorów
Biblioteki Publicznej w Złocieńcu

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI LEGIMI

1. Kody wydawane będą wyłącznie Czytelnikom, którzy ukończyli 13. rok życia, posiadający ważną kartę biblioteczną oraz mający uregulowane należności i zobowiązania wobec Biblioteki.
2. Kody będą wydawane podczas wizyty w Bibliotece Publicznej w Złocieńcu według kolejności osób zgłaszających się, aż do wyczerpania puli kodów przypadającej na dany miesiąc.
3. Nie ma możliwości „zarezerwowania” kodu. Biblioteka nie daje gwarancji, że ci sami Czytelnicy będą otrzymywać kolejne kody.
4. Jeden czytelnik może otrzymać jeden kod do Legimi.
5. Liczba kodów jest ograniczona.
6. Kody będą wydawane 1 dnia każdego miesiąca.
7. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca wypada w niedzielę to kody wydawane będą w najbliższy poniedziałek.
8. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca wypada w dzień świąteczny to kody wydawane będą w kolejny dzień roboczy.
9. Biblioteka zastrzega sobie prawo do odmowy wydania bezpłatnego kodu dostępu do platformy Legimi Użytkownikowi w przypadku, gdy dwukrotnie, w okresie ostatnich 3 miesięcy stwierdzono brak aktywacji udostępnionych mu kodów.

Załącznik Nr 5
do Regulaminu udostępniania zbiorów
Biblioteki Publicznej w Złocieńcu

REWERS

REWERS (odcinek dla czytelnika) REWERS (odcinek dla biblioteki)

WYPOŻYCZAJĄCY

własność
biblioteki

WYPOŻYCZAJĄCY

własność
biblioteki

UWAGI
UWAGI

Autor …………………………………………………………………….

Tytuł …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..

Biblioteka Publiczna w Złocieńcu
ul. Obrońców Westerplatte 3
94 36 71 649
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

…………………………………………………………………..
(podpis bibliotekarza)

Nr karty………………………………………….

Termin zwrotu………………………………….

Autor …………………………………………………………………….

Tytuł …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..

Wypożyczając powyższy materiał biblioteczny, oświadczam, że biorę za nie pełną odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do ich zwrotu najpóźniej w dniu:

……………………………………….

………………………………………………………..
(podpis czytelnika)

Nr karty………………………………………….

Termin zwrotu………………………………….

ZESTAWIENIE OPŁAT BIBLIOTEKI

KSERO A 4
• Strona czarno - biała – 50 groszy
• Strona kolor – 1,50 zł
• Zdjęcie czarno-białe – 3,50 zł
• Zdjęcie kolorowe – 8,00 zł

KSERO A 3
• Strona czarno - biała – 1,00 zł
• Strona kolor – 3,00 zł
• Zdjęcie czarno-białe – 7,00 zł
• Zdjęcie kolorowe – 16,00 zł

WYDRUK A 4
• Strona czarno - biała – 50 groszy
• Strona kolor – 1,50 zł
• Zdjęcie czarno-białe – 3,50 zł
• Zdjęcie kolorowe – 8,00 zł

WYDRUK A 3
• Strona czarno - biała – 1,00 zł
• Strona kolor – 3,00 zł
• Zdjęcie czarno-białe – 7,00 zł
• Zdjęcie kolorowe – 16,00 zł

SKANOWANIE
• 1 strona – 50 groszy
WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE
Książki zamawiane są na koszt czytelnika według cennika Poczty Polskiej.

KARTA CZYTELNIKA
Wydanie pierwszej karty czytelnika jest bezpłatne. Za duplikat karty pobierana jest opłata w wysokości 10 złotych.

KSIĄŻKI, AUDIOBOOKI, MIENIE BIBLIOTEKI

• W przypadku przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych materiałów lub innego naruszenia regulaminu rodzącego skutki finansowe czytelnik jest zobowiązany do wniesienia na rzecz Biblioteki opłaty w wysokości 1 zł od woluminu za każdy rozpoczęty miesiąc po terminie zwrotu.

• W przypadku przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych przez czytelnika niepełnoletniego materiałów bibliotecznych, opłaty w wysokości określonej w Zestawieniu Opłat Biblioteki ponosi rodzic lub opiekun prawny, który podpisał kartę zobowiązania.

• W przypadku zgubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany do zakupienia tej samej pozycji. Jeśli nie jest to możliwe (wyczerpany nakład, zbyt duże zniszczenie), po uzgodnieniu z bibliotekarzem może zakupić inną pozycję potrzebną bibliotece lub zapłacić ekwiwalent w wysokości zgodnej z wartością zgubionych/zniszczonych materiałów bibliotecznych.

• Koszty upomnienia są naliczane według cennika Poczty Polskiej.

ZESTAWIENIE OPŁAT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZŁOCIEŃCU OBOWIĄZUJE OD DNIA 02.01.2024 r.